Brandsäkerhet

Det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga i vår boendemiljö och just därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och gör sitt för att efterleva brandsäkerheten.

Källarförråd 

I källargångarna – till förrådsutrymmena – får det av säkerhetsskäl inte stå någonting. Om en brand uppstår måste brandförsvarets personal kunna ta sig in obehindrat. Källardörren till detta utrymme skall alltid vara stängd och man får aldrig koppla ur dörrstängaren. Om en brand uppstår här inne rökfylls trapphuset omedelbart ifall dörren inte är stängd.

 

Trapphusen

Varken entréplanet, trapphuset eller våningsplanet får användas till att förvara cyklar, barnvagnar, pulkor osv. Här skall det alltid vara tomt. Detta är ett krav från brandförsvaret. En brand i en barnvagn fyller snabbt trapphuset med giftig rök och cyklar, pulkor osv som står i vägen kan försvåra såväl utrymmning som räddningsinsatser.

 

Lägenheten

För din egen säkerhet i lägenheten - se över dina brandvarnare regelbundet, Du bör ha minst en i lägenheten. Skaffa åtminstone en brandfilt samt lär dig hur du hanterar den. Som ett komplement kan man skaffa sig en brandsläckare. Tänk på att aldrig lämna levande ljus obevakade. Tag för vana att alltid dra ur kontakten till kaffebryggaren och vattenkokaren. Vill man vara på säkra sidan så låter man installera en spistimer.

Gasol & Brandfarliga ämnen 

I källarförråden får det inte förvaras gasol, oavsett tubstorlek. Har man gasoltuber ska dessa förvaras på balkongen. Max tubstorlek P11. Likaså får man inte förvara brandfarliga vätskor i sitt källarförråd.

 

Vid Brand

Om en brand uppstår i en lägenhet i ditt trapphus, larma brandförsvaret! Ring 112.
Se till att din ytterdörr är stängd och att ingen av familjemedlemmarna försöker ta sig ut i trapphuset, stanna kvar i lägenheten. Dörren är en B30 dörr och skall tåla brand i 30 minuter